Công văn giải trình Kết qủa kinh doanh Quý 1-2017 của Công ty GILIMEX