Công văn giải trình Kết qủa kinh doanh Quý 1-2016 của Công ty GILIMEX