Công văn giải trình BCTC hợp nhất năm 2019 sau kiểm toán