Công văn giải trình BCTC Công ty mẹ năm 2019 sau kiểm toán