Công văn giải trình Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2019 của Công ty GILIMEX đã được kiểm toán