Công bố thông tin về việc từ nhiệm TV HĐQT, TV BKS của Công ty GILIMEX