Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 10 của Công ty GILIMEX