Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 09 ngày 08/07/2019 của Gilimex