Công bố thông tin số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành