Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019