Công bố thông tin Nghị quyết số 48/2021/NQ-HĐQT về việc phê duyệt BCTC riêng Qúy 3-2021