Công bố thông tin Nghị quyết số 35/2020/NQ-HĐQT về việc Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng Quý 3-2020