Công bố thông tin Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐQT về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021