Công bố thông tin Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐQT về việc phê duyệt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020