Công bố thông tin Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐQT về việc Phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Hưng Khang