Công bố thông tin Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 4-2021