Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Gilimex