Công bố thông tin Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 20 của Công ty GILIMEX