Công bố thông tin điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐQT