Công bố thông tin Công văn của UBCK về việc chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty Gilimex