Công bố thông tin Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Gilimex