Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2019 điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2020 dự kiến cho phù hợp theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐQT