Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 15/5/2018