Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Gilimex