Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2020 của Công ty GILIMEX