Báo cáo tài chính riêng Quý 3-2020 của Công ty GILIMEX