Báo cáo tài chính riêng Quý 1-2021 của Công ty Gilimex