Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2019 đã kiểm toán