Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán của Công ty GILIMEX (Công ty mẹ)