Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2016 của Công ty GILIMEX