Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4-2018 của Công ty GILIMEX