Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2015 của Công ty Gilimex