Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2019 của Công ty GILIMEX