Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Ông Nguyễn Quốc Khánh – Thành viên HĐQT