Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ