UBCKNN chấp thuận cho GIL được gia hạn BCTC năm 2019