Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung