Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị