Tờ trình thông qua bản Điều lệ mới của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung