Tờ trình số 13 về việc Phê duyệt đầu tư Dự án Khu Công nghiệp Phú Bài 4