Tờ trình số 01/2020/TTr-ĐHĐCĐBT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty