Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020