Tờ trình Phê duyệt việc từ nhiệm TV HĐQT ông NGUYỄN MẠNH HÙNG từ ngày 22/4/2017