Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021