Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020