Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ