Tờ trình Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng giám đốc công ty