Tờ trình 11: Phê duyệt việc từ nhiệm thành viên HĐQT của bà NGUYỄN THỊ MINH HIẾU