Tờ trình 08: Chủ tịch HĐQT đồng thời là TGĐ Công ty