Tờ trình 08/2022/TTr – ĐHĐCĐTN về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)